ಸಾರಾಂಶ:

“ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸು” ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಹೋದ ಅನೇಕ ಹೊಸದೊಂದು ನಾವಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕಜ್ಜಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುಡುಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಜೀವನದ ಮುಖಗಳನ್ನು, ಮಾನವನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಮರ್ಶೇ:

“ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಕನಸು” ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸದುಳಿದ ಕನಸುಗಳ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮೂಕಜ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸನ್ನೂ ಕಥಾನಾಯಕಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಅವರ ಜೀವನ, ಆಸೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ಮತ್ತು ಆನಂದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

AuthorKota Shivarama Karanth
No of Pages280 
Genre Novels
Published ByAchala Books
Published On1968

Read our other posts HERE

Leave A Comment

Recommended Posts